Top publications
h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2016-2020 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publicationh5-indexh5-median
1.Medycyna Pracy1520
2.Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe1419
3.Studia Ekonomiczne1418
4.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu1417
5.Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska1319
6.Przegląd Organizacji1215
7.Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia1115
8.Przegląd Socjologii Jakościowej1114
9.Handel Wewnętrzny1113
10.Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości1113
11.Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics1015
12.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej1014
13.Problemy Zarządzania1013
14.Nafta-Gaz1012
15.Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician1012
16.Wieś i Rolnictwo1012
17.Przegląd Geopolityczny1011
18.Studia Socjologiczne1011
19.Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie1011
20.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia914
21.Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie913
22.Przegląd Socjologiczny913
23.Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych912
24.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu912
25.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny912
26.Rynek Energii912
27.Studia Oeconomica Posnaniensia912
28.Teksty Drugie912
29.Mechanik911
30.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy911
31.Studia BAS911
32.Ekonomiczne Problemy Turystyki910
33.Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego910
34.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie910
35.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki910
36.Przeglad Geograficzny817
37.Acta Haematologica Polonica814
38.Polityka Społeczna814
39.Studia Iuridica Lublinensia814
40.Problemy Jakości813
41.Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych813
42.Turystyka Kulturowa813
43.Ekonomista812
44.Polityka Energetyczna812
45.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna812
46.Studia Prawno-Ekonomiczne812
47.Zarządzanie Publiczne812
48.EDUKACJA Quarterly811
49.Gospodarka Materiałowa i Logistyka811
50.Przedsiębiorczość i Zarządzanie811
51.Studia Miejskie811
52.Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka810
53.Energetyka810
54.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich810
55.Organizacja i Kierowanie810
56.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG810
57.Przegląd Geologiczny810
58.Przegląd Politologiczny810
59.Studia Regionalne i Lokalne810
60.TTS Technika Transportu Szynowego810
61.Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie810
62.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica89
63.Bank i Kredyt89
64.Marketing i Rynek89
65.Materiały Budowlane89
66.Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport89
67.Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny89
68.Sylwan89
69.Zarządzanie i Finanse89
70.Izolacje88
71.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji713
72.Ekonomiczne Problemy Usług712
73.Przedsiębiorczość-Edukacja712
74.Optimum. Studia Ekonomiczne711
75.Pomiary Automatyka Robotyka711
76.Przegląd Strategiczny711
77.Terminus711
78.Edukacja-Technika-Informatyka710
79.Kosmos710
80.Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego710
81.Studia z Polityki Publicznej710
82.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie710
83.Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury79
84.Ecological Engineering & Environmental Technology79
85.Horyzonty Wychowania79
86.Journal of Modern Science79
87.Pedagogika Społeczna79
88.Postępy Mikrobiologii79
89.Prace Geograficzne79
90.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich79
91.Studia Medioznawcze79
92.Transport Miejski i Regionalny79
93.Turyzm79
94.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi79
95.Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk79
96.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia78
97.E-Mentor78
98.Marketing i Zarządzanie78
99.Niepełnosprawność-Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania78
100.Politeja78
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.